معرفی کتاب: 157      انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز


 
حکمت الهی

حکمت الهی
فرزانه اعظم لطفی، راجیش سرکار

/ 172 صفحه

‘اوپانیشاد ها بخش آخر وداها است که آن را ودانتا یا پایان ودا خوانده‌اند.

در تقسیم بندی آثار مقدس کیش هندو اوپانیشادها را جزو نوشته های الحاقی “آرانیاکاها“ می دانند.

سرایندگان اوپانیشاد ها بنا بر سنن هندوان، فرزانگان و شنوندگان احکام حق “کاوایا ساتیا سروتاه“ بودند که در قعر وانبوه جنگل های بکر هندوستان خلوت می گزیدند و به خویشتن کاوی می پرداختند.

آن ها تجارب معنوی را [که از مبـدأ فیض ایزدی] بدان ها الهام می شد وبا علم حضوری و اشراق در وجودشان شریان می یافت به سیاق وحدت وجود ابراز می داشتند به لباس جملات مرموز می آراستند ودر قالب افکار ترکیبی و فشرده می ریختند.

دوران جنگل نشینی که با رساله های” آرانیاکاها” آغاز شدبه اوپانیشادها انجامید که می توان از آن به تعبیری به دوران آموزش و پرورش در انبوه جنگل یاد کرد.

بر اساس نظریه “ماکس مولر”، اوپانیشادها تعلیمات شفاهی است که مرشدان به مریدان نزدیک خود می دادند.

باید دریافت که اکثر مکاتب مهم نظری در هندوستان و حتی بودیسم از اوپانیشاد ها سرچشمه گرفته است.

حکمت الهی، تالیف فرزانه اعظم لطفی و راجیش سرکار، در نظر دارد با توجه به بحث اصلی در اوپانیشاد به اثبات معنویات خاص و تزکیه نفس و حقیقت یگانه در دوران کهن هند بپردازد.

اوپانیشاد گاهی به معنی دانایی یا معرفت آمده است. معرفت و دانایی شخص را قادر می سازد که خود را بشناسد یعنی نادانی را از بین ببرد.

ریشه “سد” با پیشوند” اوپ” مجموعا نشان فروتنی و تواضع است که شاگردان هنگام رسیدن به حضور استاد از خود نشان می دهند(Joshi,2006:3)، امروزه بیش از 200 اوپانیشاد مختلف موجود است.

اما تعداد رسمی آن هادر “موکتیکا اوپانیشاد” 108 اوپانیشاد قید شده است. (نایینی، 1381،ج2: 100).

ترجمه حدود 50 اوپانیشاد به زبان فارسی در زمان حکومت شاه جهان ( سده 13 هجری) توسط فرزندش دارا شکوه و به یاری پندت ها یا روحانیون معابد انجام شد که آن را سَر اکبر نامیدند.

اوپانیشاد در اصل سرود حقیقتی است که انسان در دورۀ کهن قدرت زمزمۀ آن را داشته است.

اوپانیشاد می گوید حقیقت حقیقت در درون ماست. واژۀ عرفانی “اهم برهما اسمی“ شطح صوفیانه “اناالحق” حسین حلاج عارف بزرگ ایرانی را تداعی می کند.


فهرست مطالب

بخش فارسی و اردو

1 پیشگفتار

2 مقدمه

3 کتاب سے متعلق کچھ باتیں

4 سخن آخرین با کلام علامه طباطبائی

5 فرهنگ لغات

6 فهرست منابع

بخش انگلیسی و هندی

7 تقریظ 1

8 تقریظ 2

9 شانتی پاٹھ

 

انتشارات سلمان آزاده / چاپ و طرح امروز
تلفن:
/ ۲۲۸۶۹۲۱۷ / ۲۲۸۴۶۱۵۳ / ۲۶۶۴۴۶۲۵ /
/ ۸۸۳۹۲۳۵۷ / ۸۸۳۹۲۴۸۲ / ۸۸۳۸۲۵۱۶ /
ایمیل انتشارات:
sa22869217@gmail.com
ایمیل آکادمی‌مطالعات ایرانی لندن:
philosophy@iranianstudies.org
تلگرام: chapemruz 09212344202
Share on Facebook
Inatagram

صفحه اول سایت انتشاراتچاپ و طرح امروزمحاسبه هزینه صفحه‌آرائیمحاسبه هزینه چاپ کتابآموزش مراحل تولید کتابنحوه سفارش چاپ کتابآموزش صفحه آرائیآموزش طراحی جلدقطع کتاب و اصطلاحات آن ● ایجاد/ تصحیح سفارش و مراحل چاپلینک‌های سریع: نقشه سایتمشاهده پیشرفت مراحل چاپآموزش فتوشاپ: از مبتدی تا حرفه‌ایآموزش صفحه‌آرائی با وردارسال اطلاعات خرید کتاب

انتشارات سلمان آزاده: چاپ و طرح امروز